Institut Giola

Teixint territori fora sòl - CFGM Producció Agropecuària

 

Dificultat d’aconseguir planter hortícola ecològic. El cicle agrari de l’Institut Giola, vol ser-ne el productor i proveïdor d’aquest. Per l’alumnat del cicle suposa un repte i un aprenentatge pràctic significatiu, i es converteix en un servei pels altres centres educatius de la comarca.
L'alumnat aprendrà a produir-lo i serviran les comandes encarregades per altres centres. Hi haurà un intercanvi: material fungible (com adob, pinso, bales de palla, etc.), proporcionat pel centre educatiu interessat en el planter ecològic, pel propi planter ecològic produit per l'Ins Giola. Intercanvi amb el mateix valor econòmic. Aquest material fungible és el què aquest cicle formatiu necessita per a gestionar la resta de projectes pràctics que ja està executant (producció d’horta, jardí comestible i producció d’ous).
S’incentivarà la producció de varietats hortícoles autòctones de la comarca, amb la col·laboració del Banc de Llavors del Vallès Oriental.

Institut Santa Eulàlia

El patrimoni arquitectònic de Terrassa en 360º - CFGS Il•luminació, captació i tractament d’imatge, CFGS Realització de projectes audiovisuals i espectacles.

Es tracta que els nostres alumnes realitzin la gravació i postproducció de vídeos en 360º en una col•laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i, especialment, amb el Museu Municipal per tal de donar a conèixer el patrimoni de la ciutat de forma interactiva a partir d’ulleres de realitat virtual (VR) i aplicacions mòbils que permeten el control de la direcció mitjançant el moviment i la rotació. 
A partir d’aquesta activitat es vol:
• Incentivar la motivació dels/les alumnes.
• Estimular la innovació tecnològica i l’ús de la VR entre alumnat i professorat.
• Millora de l’empleabilitat dels nostres alumnes.
• Promoure activitats extracurriculars.
• Teixir relacions amb entitats de la ciutat que promoguin la coneixença del patrimoni de la ciutat.
• Incentivar el coneixement del patrimoni cultural de Terrassa a través de les noves tecnologíes..
• Millorar la imatge del centre ja que es tracta d’un institut d’alta complexitat situat en una zona amb un nivell socieconòmic baix.
• Posar a l’abast d’escoles de primària de la ciutat materials amb continguts interactius per fer servir per al coneixement del patrimoni de la ciutat.

Institut Escola Industrial de Sabadell

Disseny i muntatge d’un laboratori de prototipatge - CFGS Mecatrònica, CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica, CFGS Disseny de la producció en fabricació mecànica, CFGS Disseny en fusteria i moble

 

El projecte consisteix en el disseny i posada en marxa d’un taller per a la fabricació d’elements per a l’elaboració de prototips en els cicles formatius esmenats a l’apartat anterior.
Per a poder desenvolupar el projecte es requereix crear un espai compartit entre les diferents famílies que permeti que l’alumne de forma autònoma desenvolupi els seus projectes relacionats amb mecatrònica, Fabricació del Metall o Fusta.
L’espai es pretén que sigui una formació transversal a totes les especialitats industrials que imparteix el centre, per la qual cosa és important i s’integra dins el projecte l’elaboració de material didàctic:

Institut Castellar

Fòrum professional de Jardineria i Paisatgisme - CFGM Jardineria i floristeria, CFGM Producció agroecològica
CFGS Paisatgisme i medi rural

 

Trobada d’alumnat i professorat de tots els centres de Catalunya. Hem organitzat una fira del sector amb empreses i professionals exposant els seus productes i maquinària. Tot això ho hem englobat sota el paraigües de Fòrum professional de Jardineria i Paisatgisme.
Per l’alumnat que vindrà a Castellar el dia 21 de febrer, a banda de la Fira i del Catskills que ja són dues coses interessants per ells i per on podran passejar lliurement al llarg del dia, els hem preparat:
- Per l’alumnat de GS la jornada tècnica del Gremi de Jardineria amb dues ponències molt interessants i una taula rodona.
- Per l’alumnat de GM, 17 tallers aplicats del món professional de la jardineria i el paisatgisme.

Escola de Formació Professional Montserrat

Creació-Implantació Servei "Orienta’t Montserrat” - Cicles de Grau Mig: Gestió Administrativa, Atenció a la Dependència. Cicles de Grau Superior: Educació Infantil, Màrqueting i Publicitat, Administració i Finances i Comerç Internacional

 

El projecte es centra en la implantació d’un Servei integrat d’orientació professional i educatiu que a la vegada serà un dels tres pilars marc en el que l’escola treballa “l’orientació-inrserció laboral”. El treball entre tutor-orientador serà clau per poder conèixer els alumnes, i poder fer un seguiment de molt aprop del seu rendiment acadèmic, i així ajudar-los en la presa i concreció dels seus objectius comuns en matèria de formació acadèmica com professional per tal de poder aconseguir el 100% d’inserció. 
Els Objectius establerts són:
• Crear un model de servei d’orientació propi de l’escola que es pugui implantar i difondre com element de millora en els alumnes.
• Millorar el procés d’acollida i adaptació dels estudiants a l’escola, facilitant la informació necessària als tutors per tal de treballar de forma integrada.
• Potenciar el desenvolupament professional dels alumnes ajudant a configurar els itineraris personalitzats.
• Assessorar i informar en la presa de decisions tant cap a una orientació més acadèmica com laboral.
• Facilitar l’accés al servei d’orientació tant als alumnes com exalumnes incentivant el compromís d’aquests/es per informar de la seva inserció laboral

Institut Guillem Catà

Atenuació acústica de les aules - CFGM Fusta i Moble

 

El projecte consisteix en crear uns panells d'atenuació acústica, a base d'uns mòduls fets amb fusta, que seran instal·lats a l'aula de música del nostre Institut, per tal de reduir la transmissió acústica a la resta d'aules del voltant.
Objectius:
1. Utilització de la fusta com a material atenuant, captador, o reverberant acústic, jugant amb diferents textures, densitats i mides.
2. Dissenyar uns mòduls polivalents, cobrint funcions pròpies al projecte dins de l'acústica, però que aportin un element decoratiu i funcional com a prestatges de petit material d'aula.
3. Relacionar-se amb entorns d'enginyeria que no ens són propis, però en el que podem aportar un important Know How.
4. Partir d'una composició "modular a mida" adaptable a cada una de les necessitats del client.
5. Cobrir una àmplia gama de freqüències sòniques, fent combinacions amb els materials, formes, forats, i distàncies dels espais interiors.
6. Relacionar-se amb agents professionals del món de l'acústica.
7. Dissenyar de tal forma que els panells siguin adaptables a qualsevol aula de música de centre educatiu, doncs aquest és un problema comú a tots els centres.

Associació Pedagògica EMT (Escola Municipal de Treball de Granollers)

Obtenció de Nitrogen (gas) a partir de bacteris (gèneres Nitrosomona, Nitrobacter, Pseudomona, ...) i el seu possible aprofitament en la indústria. - CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat

 

Els bacteris dels gènere Nitrosomona, Nitrobacter, i Pseudomona, participen del cicle del nitrogen a la  natura. Poden oxidar sustractes (sòls o aigües contaminades) amb contingut d’amoni, nitrits i nitrats, i produir nitrogen gas, ajudant a la descontaminació. En condicions òptimes es creu que podrien ser una font pràctica de producció de nitrogen, i de forma secundària ajudarien a la millora mediambiental.
El projecte pretén establir condicions ideals de treball d’un bioreactor anaerobi, on poblacions de bacteris metabolitzin sustractes amb alts continguts en amoni, nitrits i nitrats, que possibilitin la producció de nitrogen (gas). En una fase posterior, i prèvia caracterització, s’hauria de comprovar la qualitat del gas produït i la possible aplicació industrial. Objectius inicials:
- Establir condicions òptimes de viabilitat dels bacteris.
- Produir una quantitat significativa de nitrogen (gas), millorant el substracte i les condicions de treball.
- Establir un mètode de bioconversió estàndard.

Institut Pla Marcell

Adeqüació de l’espai “Atelier-Box” - CFGS Educació Infantil

 

Atelier M és una proposta d’intervenció dels nostres estudiants d’educació infantil en les escoles del municipi. Organitzats en grups de treball mixtes (alumnes de TEI i mestres de les escoles) planifiquen, executen i valoren tallers d’experimentació amb infants de 0 a 6 anys. Els tres productes pedagògics que es desenvolupen trimestralment són:
     -Maletes pedagògiques
     -Laboratoris STEM
     -Tallers d’experimentació lliure i creativa (Ateliers)
Els objectius del projecte són:
o Dirigit a millorar la intervenció a les aules d’Educació Infantil del nostre entorn.
o Compartint experiències pròpies i aprenent-ne de noves. 
o Enriquir els aprentatges dels nostres alumnes de TEI i el professorat implicat en la seva formació.

Escola Municipal Art i Disseny Terrassa

Cuina modernista - CFGS Escultura aplicada a l’Espectacle

 

Exercici de curs que planteja a l’alumnat la realització d’una cuina d’època que recolzi alguna de les activitats de la Fira Modernista d’enguany.
Els objectius que persegueix aquesta iniciativa són:
1. Oferir la possibilitat a l’alumnat del Cicle de desenvolupar un encàrrec real
2. Participar en un esdeveniment de ciutat
3. Col•laborar amb el Servei educatiu del Museu de Terrassa
4. Donar visibilitat a uns estudis de recent implantació

Institut Castellarnau

Projecte Chrysalis - CFGS Automoció i CFGM de Carrosseria i Electromecànica

 

El Projecte Chrysalis consisteix en el disseny i construcció d’un prototip de vehicle autopropulsat per participar en la prestigiosa competició internacional Shell Eco-marathon.
Els objectius plantejats són:
- Disseny del prototip d’acord unes especificacions tècniques recollides a una normativa externa.
- Planificació de tasques i treball en equip mitjançant el seu repartiment entre els diferents integrants/grups i en diferents etapes.
- Participació de diferents cicles i grups d’alumnat i professorat.
- Construcció del vehicle.
- Participació a la competició i obtenció de bons resultats.
- Projecció d’una bona imatge del l’escola.
- Difusió del vehicle elèctric i d’alta eficiència energètica.

Institut de Tona/Escola d'Hostaleria d'Osona

Innovació a l'hostaleria - CFGM CUINA I GASTRONOMIA
CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

 

Creació d’un espai on els nostres alumnes aprenguin a dominar la creativitat i la tecnologia a través de la investigació, recerca i desenvolupament de projectes.
Els objectius plantejats són els següents:
1. Oferir un recurs pedagògic en el camp de I+R+D.
2. Donar coneixements de la maquinària utilitzada en les cuines i obradors més avantguardistes.
3. Estar al dia de les últimes tendències pel que fa a la innovació a la cuina.
4. Fomentar la creativitat en les assignatures de postres en restauració i productes culinaris del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia.
El projecte es basa en la creació d’un espai amb maquinària de I+R+D on els alumnes en grups reduïts puguin veure de primera mà la maquinària i tècniques més innovadores, experimentar i familiaritzar-se amb nous conceptes i experiències culinàries.

Institut Milà i Fontanals

Fem teatre!!! - CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

 

El projecte s’adreça a l’alumnat de segon d’Educació Infantil en el que seria el Projecte d’Atenció a la Infantesa.
Es planteja als alumnes la creació o adaptació d’una obra de teatre infantil. Aquesta obre teatre es representarà davant d’uns 250 alumnes d’edats compreses entre els 3 i 5 anys d’algunes de les escoles on els alumnes fan les seves pràctiques.

A banda dels objectius curriculars definits en el mòdul des d’aquesta prespectiva  es demana a l’alumne la consecució de tres grans objectius.

Per una banda, el més curricular, permetrà  evidenciar a l’alumnat el lligam que existeix entre determinades matèries del currículum.
Per altra banda, el més personal, el sensitiu. Moltes de les habilitats personals dels alumnes només surten a la llum quan una proposta atractiva els estimula. En aquest sentit el projecte del teatre els dóna l’oportunitat de guanyar seguretat i madurar la seva personalitat. Així com treballar de manera cooperativa per aconseguir l’objectiu proposat.
Per últim, aconseguir un treball en xarxa entre diferents entitats a través de col.laboracions puntuals.